Søknad om permisjon

Klikk her for å laste ned søknadsskjema


NB! Send inn signert søknadsskjema til Osloskolens postmottak postmottak@ude.oslo.kommune.no 
Merk e-posten med "Søknad om fri" og skolens navn.

 

Om søknad om permisjon:

Når en elev skal være borte fra skolen må foresatte søke om permisjon. Det gjelder også for helligdager for trossamfunn utenfor Den norske kirke. (Eks: Eid)

Dere trenger ikke søke om permisjon for helserelatert fravær som f.eks. legetimer eller tannlegetimer. I slike tilfeller sender dere melding til kontaktlærer.

Ved søknad om permisjon skal elevens beste vurderes. Hvis skolen kommer fram til at det beste for eleven er å være på skolen skal søknaden normalt avslås.

-Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamen og vurderingssituasjoner.

-Det skal normalt ikke innvilges permisjon når eleven har tidligere udokumentert fravær fra skolen.

-Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie, treningssamlinger eller lignende.

-Det kan etter en individuell og skjønnsmessig vurdering innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid og familiebegivenheter. Det samme gjelder deltakelse ved idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå. (Konkurranser/stevner som alle kan melde seg på defineres ikke som "høyt nivå").