Hovedseksjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Barnets vansker kan være knyttet opp mot faglige og/eller sosiale vansker og lignende. Når det gjelder ønske om vurdering av opplæringsbehov ved skolestart, må foresatte henvende seg til barnets bostedsskole, som henviser til PPT. Ved andre henvisninger av førskolebarn, må foresatte henvende seg til barnets bostedsbydel, som henviser til PPT.

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte hevende seg til skolen, som henviser til PPT. 

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Fagvansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming

PPT skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte behov får best mulig vilkår for læring og utvikling. PPT tilbyr også hjelp fra logoped og synspedagog, samt veiledning og rådgivning innen flere andre områder.
PPT vurderer i samråd med skolen om eleven har behov for: